dilluns, 22 de juliol de 2013

Aprovades les mesures de suport al sector vitivinícola espanyol del 2014 al 2018
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, va aprovar divendres passat un Reial decret sobre l'aplicació de les mesures del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2014 – 2018. Aquestes mesures han estat prèviament comunicades a la Comissió Europea, el passat 27 de febrer, complint amb això l'estipulat en la normativa comunitària. Tal com es recull en el Reial decret, les mesures que rebran ajuda de la UE són la promoció de vi en tercers països, la reestructuració i reconversió de les vinyes, l'eliminació de subproductes i les inversions.  Com a novetat, en relació amb el Programa de suport 2009 – 2013, és de destacar, segons el Ministeri d’Agricultura, la inclusió de suport comunitari a la mesura d'inversions, destinades a millorar les condicions de producció i comercialització dels vins espanyols. Aquest suport es materialitzarà a través de subvencions per a actius tangibles o intangibles, ampliant el seu àmbit d'aplicació a instal·lacions de transformació, infraestructura vitivinícola i comercialització del vi a Espanya. També es contempla la possibilitat de donar suport a inversions en països de la Unió Europea per millorar la comercialització.
            Es continua igualment amb el suport al vinyer a través de la reestructuració i reconversió. Amb aquesta norma es desenvolupa el marc general d'aplicació d'aquesta mesura, a través dels plans de reestructuració que prioritàriament tindran un caràcter col·lectiu. Referent a això, el Reial decret fixa requisits mínims i condicions que han de tenir els plans de reestructuració quant al nombre d'agricultors, superfícies a reestructurar i grandària de les parcel·les, així com les operacions que es poden finançar i els imports que seran finançables dins d'aquest marc. També es regula el finançament de mesures iniciades en el període 2009-2013 que no han estat pagades fins al moment.
            Amb la mesura de Promoció de vins “es potencia la millora de la posició dels vins espanyols als mercats exteriors, en línia amb el foment de la internacionalització, prioritària per al Govern”. En aquest nou període de programació, s'ha de donar prioritat a sol·licitants de l'ajuda que fins a aquest moment no havien rebut suport, i als quals dirigeixen les seves accions de promoció a un nou tercer país. Finalment, i en compliment de la normativa comunitària, es regula l'eliminació de subproductes, establint la possibilitat d'utilitzar un procediment de retirada controlada mitjançant la presentació d'un projecte detallat, contribuint així a fomentar la protecció del medi ambient. S'estableixen, a més, les mesures per a la destil·lació dels subproductes i el seu suport com a mesura de millora de qualitat dels vins a elaborar, establint els muntants de les ajudes als destil·ladors, així com els terminis i condicions per accedir a l'ajuda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada