dissabte, 21 de setembre de 2013

El discurs de presentació de la candidatura de Pere Guilera a Pime Cava

Pere Guilera i Mercè Rossell, ahir divendres

Donat el seu valor testimonial, en aquest post reprodueixo el discurs en forma íntegra fet ahir pel nou president de la patronal Pime Cava, Pere Guilera. Què en penseu?:

Presentació de la candidatura a president de Pimecava
Senyors/es,
Bon dia imoltes gràcies perla vostra assistència.No cal dir que afronto aquesta presidència –si
emdoneu el vostre suport– ambmolta il∙lusió i amb una clara voluntat de servei verstots els
associats de Pimecava.
Primer de tot hemde serrealistesireconèixer que elstemps actuals estan plens d’incertesa: a
Catalunya, a l’estat espanyol i a laUE. Estic convençut que ningú –ni a Barcelona ni a Madrid–
sap o coneix comacabarà tot, i és en aquest context on les empreses hemde desenvoluparla
nostra activitat econòmica.Hemde preparar‐nos per emergir ambmésforça quemai,
contemplanttots els escenaris que es poden presentari que d’unamanera o altra ens
afectaran. Aquesta incertesa ens obliga a treure elmillor de cadascun de nosaltresifinsitot
diria que ens esperona. Són temps apassionantsi el nostre repte ha sersaber aprofitari
adaptarles nostres empreses als noustemps.
Tenimun productemagnífic i extraordinari i l’hemde defensar.No hemde patir pelseu futur
sinó contribuir –entre tots– amillorar elseu prestigi, perquè si no ho femels elaboradors no
ho farà nigú per nosaltres.Que ningú dubti que el cava és un producte de gran qualitat,
present a tot elmón.No ésfàcil –preus, posicionament, etc– però la veritat és que fins a dia
d’avui hemapostatmajoritàriament pel cava standard, que representa el 86,1% de la
producció global de cava (DOCava).
Ara la gran aposta és el cava de qualitatsuperior: el Reserva (12%)i elGran Reserva (1,9%). Cal
donar a conèixer aquests caves de qualitatsuperior, avalats pelslabels del Consell Regulador
del Cava i defensats des de bon començament per Pimecava, que sempre hamantingut un
papermolt actiu respecte elreconeixementlegal d’aquests caves.Gràcies a aquesta feina feta,
avui disposemd’una eina que ensservirà –a tots– per posicionar el cava a un altre nivell de
preus, ja que ara ja tenimarguments per a poder defensar‐ho. Les grans empreses ens van
obrir el camí a l’exportació i les pimes hemobert el camí del cava de qualitatsuperior. En
resum:Juntssumem, imolt! Aquesta ésla grandesa del cava. I Pimecava té i ha de tenir un lloc
molt clar dins elsector.
Sóc conscient que la imatge que es dóna des de la presidència us afecta a tots. Intentaré,
conjuntament amb tots els membres de la junta, donar una bona imatge: de rigor, de treball
ben fet i de tranquilitat, sobretot en aquests temps on tot va molt ràpid. Als companys de
junta i a mi mateix els reptes no ens espanten. Estem motivats, il∙lusionats i convençuts que
des de Pimecava podem aportar idees i propostes noves al sector del cava. Cada crítica anirà
sempre acompanyada d’una proposta seriosa i tècnicament solvent. I sempre defensarem els
interessos de les nostres empreses davant de les administracions. El cava té molta història i
nosaltressom la genti lesfamílies del cava. Hempassatmoments difícilsi estempreparats per
afrontar tots els canvis que es puguin plantejar. La junta de Pimecava està al vostre servei o
sigui que no dubteu a plantejar‐nos problemes globals o propostes concretes, totesseran ben
rebudesi estudiades amb deteniment.I no tot és negatiu! Tenimuna collita de qualitati el preu delraïmha pujat.Unamolt bona
notícia per als viticultorsitambé perla imatge del cava. Sé que no éssuficient però és un pas
en la bona direcció, un pas entremolts d’altres que s’han de fer.
I ara vull dedicar una atenció especial a un tema: el paisatge. Tots coneixeu lameva implicació
en aquest àmbititotssabemque és un aspecte essencial per a la nostra promoció i imatge. El
ric i variat paisatge vitivinícola del Penedès ésla carta de presentació dels nostres caves al
món. Commés endreçatsi cuidats estiguin els nostres paisatges,millorserà la percepció que
tindran els visitants dels nostres cavesi de les nostres empreses. El paisatge éslamatèria
prima de l’enoturisme, isi el cuidem, elsseus beneficisseran inesgotables.
Humilment, i alhora fermament, crec que les empreses de Pimecava hemd’apostar per
l’enoturisme coma activitatrellevant dinsla nostra activitat econòmica. Seré agosarat, però
estic convençut que al final d’aquesta legislatura les vendeslligades a l’enoturisme (o afegeixo
turisme del cava)representaran, per amoltes empreses, augmentsinimaginables. Apostant
perl’enoturisme amb professionalitat, aconseguiremmillorarla nostra solvència econòmica i
afavoriremla creació de llocs de treball qualificats. Tinguemclar què hemde vendre:
sensacions, emocions, plaer,tranquil∙litat, autenticitat, la nostra història, els nostres paisatges,
la cultura, etc. El Penedès és Barcelona i elseu atractiu és comparable al de la Sagrada Família
o la Pedrera, ho poso almateix nivell.
També vull parlar dels viticultors, imprescindibles per a la correcta evolució delsector.
Procuraremcol∙laborarimantenir una bona relació amb ells. Constitueixen una baula
important dinsla cadena de valor del cava, bàsica per a lamillora de la qualitat del cava i per al
mantenimentimillora dels nostres preuats paisatges. Els viticultors han de poder viure amb
dignitat i percebre un preu just pel raïm.Només així aconseguirem que el sector sigui
sostenible.
Acontinuació us exposaré –breumenti a granstrets– el programa per als propers 4 anys:
ASSOCIATS
‐ Treballar per a la simplificació administrativa, permisosi declaracions.
‐ Venda online a laUE, pressió, establintrelacions amb associacions europeesi de petits
productors que actuen coma lobby a Brussel∙les.
‐ Informarmésimillor als associats + web.
‐ Captar nous associats.
‐ Cooperació entre empresesi entre empresesi administració.
IMATGEDEL CAVA
‐ Enoturisme. El Penedès és Barcelona.
‐ Paisatge. Ser actiusi donarsuport al Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme.
‐ Posar a l’aparador els caves de qualitatsuperior: ReservesiGrans Reserves.‐ Estudiar eltema de lessubzones –mapa de sòls.
PROMOCIÓI MÀRQUETING
‐ Enoturistes, els grans prescriptors.
‐ Pujar preu de les precintes Reserva iGran Reserva i destinar aquestsingressos a la promoció?
‐ Recuperar elsegments delsjoves 20 ‐ 35 anys. Crear un llenguatge nou per explicar què és el
cava alsjoves demanera senzilla i fàcil.
‐ Assistència conjunta a fires.
INSTITUCIONAL
‐ Relació fluïda amb el Consell Regulador del cava itreballar conjuntament per prestigiar‐lo.
‐ Col∙laboració amb l’Institut del Cava.
‐ Comunicació fluïda amb les organitzacions professionals agràries.
‐ Federación de viticultoresindependientes o CEVI. Consulta als associats.
‐ Altres organismes.

COMPOSICIÓDE LA JUNTA
President: PereGuilera –Guilera.
Vicepresident 1r: XavierNadal –Nadal.
Vicepresident 2n: Ramón Canals – Canals Canals.
Secretari:GabrielGiró –Giró delGorner.
Tresorer:Josep Elias – Parató.
Vocals:
MontseNicolàs – Torreblanca.
Joan Pagès – Pagès Entrena.
Toni Rossell –Oriol Rossell.
Josep Cardona – Rovellats.
Anna Berenguer – Artium.
Josep Cusiné – Parés Baltà.
Jordi Casanovas – Bohigas.
Moltes gràcies perla vostra atenció,
20 de setembre de 2013. Sant Sadurní d’Anoia. Penedès. BCN

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada