dijous, 11 d’abril de 2013

El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, ratificat

El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya ja és una realitat des de dimarts, 9 d'abril. Aquest dia el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el decret que hi dóna llum verd definitiu, signat pel president de la Generalitat i pel conseller de Justícia. A continuació us adjunto el decret:

L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.
La Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, regula en l’article 102 les professions d’enòleg, tècnic especialista en vitivinicultura i tècnic en elaboració de vins. Així mateix, atès que aquestes professions ja eren exercides des de molt abans de l’aprovació de la Llei, també preveu l'habilitació de situacions anteriors i faculta les administracions competents per al reconeixement d'aquestes situacions i per habilitar l'exercici professional de les persones que no tenen els requisits de titulació acadèmica legalment exigits.
El Reial decret 1845/1996, de 26 de juliol, va establir el títol universitari oficial de llicenciat o llicenciada en enologia i va aprovar les directrius generals dels plans d’estudis conduents a la seva obtenció. L’objectiu que es persegueix amb l’establiment d’aquesta titulació és proporcionar una formació científica adequada en els mètodes i tècniques de cultiu de la vinya, elaboració de vins, mostos i altres derivats del cep, anàlisi dels productes elaborats i emmagatzematge, gestió i conservació d’aquests.
Així mateix, els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol oficial de llicenciatura en enologia hauran de proporcionar una formació adequada quant a les condicions tecnicosanitàries en totes les etapes del procés enològic i en allò relatiu a la legislació pròpia del sector, de la mateixa manera que en l’àmbit de la investigació i innovació en el camp de la viticultura i de la enologia.
Posteriorment, el Reial decret 595/2002, de 28 de juny, va regular l'habilitació per exercir aquestes tres professions, assignant a les comunitats autònomes la competència d'instrucció i resolució de les habilitacions, amb comunicació posterior a l'Administració General de l'Estat.
A Catalunya, l’Ordre ARP/11/2005, de 26 de gener, va regular el procediment d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg, tècnic especialista en viticultura i tècnic en l'elaboració de vins (DOGC núm. 4315, de 3.2.2005).
La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta Llei preveu en l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb l’apartat 5, correspon al Parlament apreciar el compliment del requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica, que és una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.
L’Associació Catalana d’Enòlegs ha sol·licitat la creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
La important rellevància econòmica i social assolida pel sector vitivinícola a Catalunya, la seva estructura sòlida i competitiva i el creixent nombre de persones expertes que es dediquen a l’enologia constitueixen, sens dubte, els fonaments per preservar i potenciar aquest sector i es converteixen en la justificació d’un interès públic prevalent per a la creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya que es configura com l’organització capaç de vetllar i garantir la bona praxis dels i de les professionals del sector en l’exercici de les atribucions professionals que estan relacionades amb la seguretat alimentària i la salut.
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el pronunciament favorable del Parlament sobre la concurrència d’interès públic i d’especial rellevància social de la professió d’enòleg que justifiquen la creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, i tramitada la proposta segons les normes generals del procediment legislatiu de conformitat amb l’article 149 del Reglament del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,


Decreto:


Article 1
Creació
Es crea el Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.


Article 2
Naturalesa i règim jurídic
2.1 El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins, i es regeix en les seves actuacions per la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.
2.2 El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya té personalitat jurídica des de l’entrada en vigor d’aquest Decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.


Article 3
Àmbit territorial
L'àmbit territorial del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya és Catalunya.


Article 4
Àmbit personal
La incorporació al Col·legi s’ha de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. Els i les professionals han d’estar en possessió del títol universitari oficial que, d’acord amb la legislació vigent, sigui necessari per a l’exercici de la professió d’enòleg o enòloga o títol homologat o declarat equivalent per l’autoritat competent.

Article 5
Relacions amb l'Administració
El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha de relacionar amb el departament de l’Administració de la Generalitat que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·legis professionals, i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar amb els departaments que hi tinguin competències.


Disposicions addicionals

Primera
Comissió Gestora
1. En el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret, l’Associació Catalana d’Enòlegs ha de constituir la Comissió Gestora del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, encarregada de redactar uns estatuts provisionals i en la qual s'integraran representants de l’Associació esmentada. En la seva composició es procurarà la representació equilibrada de dones i homes.
2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret uns estatuts provisionals del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procediment per convocar l’assemblea constituent i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Catalunya.

Segona
Assemblea constituent
Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya són:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials, atenent els criteris de designació paritària de dones i homes.

Tercera
Publicació dels estatuts
Els estatuts definitius del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, un cop aprovats, s’han de trametre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, al departament de l’Administració de la Generalitat que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta
Incorporació dels i de les professionals habilitats per a l’exercici de la professió d’enòleg
Poden incorporar-se al Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya els i les professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió d’enòleg o enòloga d’acord amb el Reial decret 595/2002, de 28 de juny, pel qual es regula l’habilitació per exercir les professions d’enòleg, tècnic especialista en vitivinicultura i tècnic en l’elaboració de vins.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada