dimecres, 11 de juliol de 2012

Es crea el Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir la presentació al Parlament de Catalunya del Decret de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya i del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. La creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, es justifica per “la important rellevància econòmica i social assolida pel sector vinícola a Catalunya. L’estructura sòlida i competitiva d’aquest sector i el creixent nombre de persones expertes que es dediquen a l’enologia justifiquen la necessitat de preservar aquest ram i expliquen l’interès públic per a la seva constitució”, sol·licitada per l’Associació Catalana d’Enòlegs. Els futurs col·legis professionals es configuraran com a corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seu fins. La incorporació al col·legi s’haurà de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment de creació –mitjançant decret del Govern– d’aquestes corporacions. Aquesta llei estableix a l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin. Tanmateix, correspon al Parlament apreciar l’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica de la professió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada