dimarts, 15 de novembre de 2011

Les propostes que UP fa al nou govern d'Espanya


Aquest dimarts el sindicat agrari Unió de Pagesos s'ha posicionat en favor que la nova PAC s'adreci a la pagesia professional. També s'adreça al nou govern que surti de les eleccions de diumenge per demanar-li que treballi per a la modernització i finançament de les explotacions agràries:

Unió de Pagesos demana l’aplicació d’una política agrària que millori la renda de la pagesia professional en les seves propostes de cara a les eleccions generals

Unió de Pagesos considera una prioritat que la nova Política Agrària Comuna (PAC) s’adreci a la pagesia professional i que, entre altres mesures, apliqui l’exclusió immediata dels ajuts directes per a totes les persones o empreses amb activitat agrària de menys del 10% dels seus ingressos totals. El sindicat recull aquest punt en el document sobre les propostes per a una agricultura, ramaderia i silvicultura amb futur de cara a les eleccions generals del dia 20 de novembre.

Per a Unió de Pagesos un dels punts clau per als quals ha de treballar el nou Govern és per a la modernització i finançament de les explotacions agràries, donant suport a una política a favor dels productors professionals, així com per a un pla de finançament que asseguri recursos per a la inversió, recerca i desenvolupament i l’adopció de mesures urgents per frenar la crisi que suporta el sector ramader.

El sindicat també considera fonamental la regulació del funcionament de la cadena alimentària mitjançant un marc estable de relacions contractuals, així com evitar la posició de domini de la gran distribució i, alhora, redefinir la venda a pèrdues i tenir en compte els costos de comercialització. En aquest sentit, Unió de Pagesos demana una vigilància permanent i efectiva per al control de les importacions, campanyes d’informació adreçades als consumidors sobre les diferències dels mètodes de producció de la Unió Europea i de països tercers.

Quant a la necessitat de millorar en els costos de producció, el sindicat proposa establir un gasoil professional agrari sense impostos especials i IVA reduït, un pla d’acció nacional per a l’ús sostenible de productes fitosanitaris amb mesures de foment de la introducció de la gestió integrada de les plagues, i sistemes de compensació dels danys causats per la fauna salvatge i per a la pagesia professional afectada en les seves inversions de diversificació de rendes pels canvis en les tarifes de les instal·lacions fotovoltaiques.

Entre les millores socials que demana Unió de Pagesos al nou govern de l’Estat hi ha l’elevació del valor cadastral rústic en les beques universitàries per superar l’actual discriminació per als fills de pagesos i pageses, o l’equiparació dels beneficis econòmics, fiscals i socials a totes les explotacions en les quals les dones exerceixen la titularitat total o parcial, així com la modificació del Codi Penal per evitar els robatoris i danys en les explotacions agràries.

Dotar el món rural de serveis i infraestructures per garantir-hi la permanència dels seus habitants, i establir un nou sistema per a la representativitat de les organitzacions professionals agràries davant l’administració de l’Estat que estigui basat en eleccions lliures són altres dels punts del document de propostes elaborat per Unió de pagesos amb motiu de les eleccions del 20 de novembre.


Propostes per a una
agricultura, ramaderia i silvicultura
amb futur

·     Generadora d’ocupació i riquesa

·     Amb garantia per als consumidors 

·     Que millori la renda dels professionals

·     Amb respecte al medi ambient

Consell Nacional del 22 d’octubre de 2011

Modernització i finançament de les explotacions agràries

1.       Cal implementar una política a favor dels agricultors, ramaders i silvicultors que realitzen aquesta activitat com a principal.

2.       Pla de finançament per al sector agrícola, ramader i forestal, que asseguri recursos per a la inversió, la recerca i el desenvolupament.

3.       Adopció de mesures urgents o plans d’emergència per frenar la crisi que suporta el subsector ramader.


Funcionament del mercat

4.       Cal regular el funcionament de la ca­dena alimentària mitjançant un marc estable de relacions contractuals entre les parts implicades.

5.       Cal regular la diferenciació de la posició de domini per als productes amb demanda inelàstica, com l’alimentació i redefinició de la venda a pèrdues en els productes alimentaris per tenir també en compte els costos de comercialització.

6.       Cal establir una vigilància permanent i efectiva per al control de les importacions de productes alimentaris.

7.       Cal endegar campanyes d’informació i sensibilització als consumidors i ciutadania sobre les diferències dels mètodes de producció de la UE respecte als productes alimentaris produïts en tercers països.


Millora en els costos de producció i en la fiscalitat

8.       Cal establir un gasoil professional agrari: sense impostos especials i amb IVA reduït que ha d’abastar el conjunt d’usos en els sectors agrícoles, ramaders i forestals, inclosos els de protecció civil en cas d’emergències.

9.       Cal establir immediatament el “Plan de Acción Nacional” per a l’ús sostenible de productes fitosanitaris amb mesures de foment de la introducció de la gestió integrada de les plagues, del sistema universal d’assessorament en la matèria, d’un programa de formació realista amb les possibilitats d’acreditació anual d’usuaris professionals.

10.   Cal establir un sistema de compensació dels danys causats per la fauna salvatge.

11.   Cal establir una compensació íntegra als agricultors i agricultores professionals afectats en les seves inversions de diversificació de rendes pels canvis en les tarifes elèctriques de les instal·lacions fotovoltaiques.

12.   Cal elaborar els mòduls de valor cadastral de les construccions agràries per corregir la sobrevaloració il·legal actual al equiparar-los als urbans.

13.   Cal revisar els mòduls generals aplicats en l’IRPF per a tots els subsectors, adaptant-los als ingressos i despeses mitjans reals de les explotacions agràries.

14.   Cal aplicar un IVA reduït per a tots els inputs de la producció agrícola i ramadera.

15.   Cal una bonificació major per les cotitzacions a càrrec dels empresaris autònoms del SETA del RETA per als treballadors fixos i eventuals del REASS que s’integren en el Règim General de la Seguretat Social.


Millores socials

16.   Cal elevar el valor cadastral rústic en les beques universitàries per superar l’actual discriminació als fills i filles dels agricultors i agricultores.

17.   Cal equiparar els beneficis econòmics, fiscals i socials a totes les explotacions en les quuals les dones autònomes exerceixen la titularitat total o parcial de les mateixes; cal obtenir la compatibilitazació pel mercat únic europeu d’incentius a les dones que exerceixen l’activitat agrària com autònomes en PIME i que accedeixin a la titularitat total o parcial de les explotacions agràries, sense limitació per raó de la seva edat, amb mesures favorables per la superació efectiva de la discriminació indirecta en el sector agrari.

18.   Cal superar la discriminació actual en l’accés als fons per la formació continua.


Robatoris i danys

19.   Modificació del Codi Penal per desincentivar els robatoris i danys en les explotacions agràries.


Política Agrària Comuna

20.   Cal que s’apliqui immediatament de l’exclusió dels ajuts directes de la PAC a totes les persones físiques i jurídiques que en el conjunt dels seus ingressos econòmics les activitats agràries siguin poc significatives (menys del 10% dels ingressos totals), usant la definició d’empresa de la UE, en el sentit de considerar una mateixa empresa aquella que disposa del control del 25% d’una altra.

21.   Cal mantenir els propers anys, a càrrec de l’Administració General de l’Estat, de l’ajut d’Estat a la fruita seca i les garrofes.

22.   Cal que la nova PAC disposi d’instruments contracíclics comuns i transversals per a tots els sectors de producció i de finançament comunitari (assegurança d’ingressos i clàusula transversal per crisi de preus o costos); verdejar la PAC no ha de comportar nous costos addicionals ni competències deslleials amb els productors d’altres estats membres, i cal redistribuir els fons del segon pilar de la PAC per fer equitatius entre estats els fons europeus destinats al desenvolupament rural.

23.   Cal mantenir el sistema de quotes del sucre i de drets de producció de la vinya. Pel que fa al sector lleter només es pot eliminar el sistema de quotes lleteres si el futur sistema contractual de la UE garanteix un poder real de negociació als productors i abasta fins a la distribució.

24.   Cal revisar immediatament el “Plan Nacional” per incorporar la mesura de la verema en verd com a única mesura per la regulació dels excedents de campanya.


Paritat de serveis en el món rural

25.   Cal dotar el món rural dels serveis i infraes­tructures necessàries per fer atractiva als seus habitants la perma­nència en el mateix.


Interlocució amb l’Administració General de l’Estat

26.   Cal establir un nou sistema d’acreditació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries davant de l’Administració General de l’Estat per evitar la sobrerepresentació i subrepresentació que suposa el model discriminatori actual, el qual ha d’estar basat en eleccions lliures i democràtiques en el camp.

27.   Cal establir una interlocució fluïda i permanent amb els representants escollits per la pagesia professional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada